• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Polityka prywatności - Ochrona danych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. opracowaliśmy Politykę ochrony danych osobowych w EduBroker.

Polityka ochrony danych osobowych, zawiera wytyczne przetwarzania danych osobowych w firmie przy wykorzystaniu środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa danych, odpowiedniego do zagrożeń.  Dokument zawiera również wymagania w zakresie zastosowanych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem niezgodnym z prawem oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem informacji stanowiących dane osobowe.

Polityka ochrony danych osobowych wypełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Ustawa) oraz uwzględnia podstawowe wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy międzynarodowej ISO/IEC 27001 oraz norm związanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

  • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jestEduBroker Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.Górczewskiej 137 w warszawie.
  • Celem zbierania danych jest realizacja umowy.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe .wykonanie umowy.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

EduBroker Sp. z o.o.