• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Akademia Kadr i Płac

Akademia Kadr i Płac

Cel szkolenia; Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Prowadzący

Jolanta Karakow - Jaśkiewicz

Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON . Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Program

Dzień I

Prawo pracy

 • Zmiany w umowach terminowych 22 luty 2016

  • Nowe regulacje w umowach na okres próbny - kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?

  • Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. - „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze,  umowa  w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”

  • Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

 • Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.

 • Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy

 • Nowe zasady tworzenia ZFŚS 2017

  • 2018 - nowe kwoty wolne od podatku przy świadczeniach z ZFŚŚ

 • Nowe zasady tworzenia Regulaminu Pracy Wynagradzania od 01.01.2017

 • E-zwolnienia lekarskie 2018

 • E-akta osobowe 2019

 • Zmiany w świadectwach pracy i innych przepisach KP – 1 styczeń 2017 , 1 czerwca 2017

  • Świadectwo pracy kolejny nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 01.06.2017

  • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,

  • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,

  • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,

  • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,

  • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.

  • Nowy wzór świadectwa pracy od 01.01.2019

 • Zmiany w urlopach macierzyńskich , rodzicielskich oraz wychowawczych 2016

 • Urlop wypoczynkowy – propozycja zmian 2018

  • prawo do urlopu,

  • wymiar urlopu,

  • urlop proporcjonalny ,

  • porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę

 • Urlop na żądanie – zasada udzielania – propozycja zmian 2018

 • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zasady naliczania

 • Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017

  • 39 kp. A zakres ochrony

  • Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017

  • Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia

 • Płaca minimalna dla zleceniobiorców i samo zatrudnionych – 1 stycznia 2017

  • Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)

  • Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?

  • Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?

  • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,

  • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,

  • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,

  • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług

I Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 • Zasady przechowywania list płac

 • Elementy składowe listy płac

 • Skala podatkowa od 2018 r.

 • Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

 • Ograniczenie składek ZUS

 • Koszty uzyskania przychodów w 2018 roku

 • Wynagrodzenie minimalne

 • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia

 • Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania

 • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto

  • Ustalenie kwoty brutto

  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne

  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne

  • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy

 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)

 • Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu

 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca

 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca

 • Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania

 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)

 • Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

II . Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Zasady nabywania prawa do:

  • zasiłku chorobowego,

  • opiekuńczego,

  • macierzyńskiego,

  • dodatkowego i  rodzicielskiego,

  • świadczenia rehabilitacyjnego 

  • wyrównawczego

 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

  • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc

  • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc

  • wypłacane za roczny okres

 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę   obliczanego zasiłku

 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

 • Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

 • Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

 • Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku

 • E-zwolnienia do 30.06.2018

III  Umowy zlecenie

Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach od 01.01.2016 r. 01.01.2017- zbieg tytułu ubezpieczenia.

 • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2016 r. i 2017 r. od umów zlecenia;

 • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;

 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;

 • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;

 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;

 • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;

 • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.

 • Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.

Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:

 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;

 • limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?

 • stawka 18% - zasady wyliczania;

 • Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;

  • studentem

  • emerytem

  • własnym pracownikiem

  • z pełnym ZUS

  • ze składką zdrowotna

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 • Kwoty wolne od potrąceń

 • Potrącenia za zgodą pracownika

 • Potrącenia bez zgody pracownika

 • Potrącenia alimentacyjne

 • Potrącenia nie alimentacyjne

 • Potrącenia z umów zlecenia

 • Potrącenia ZFŚŚ

 • Potrącenia z zasiłków ZUS

 • Zbieg tytułów

 • Potrącenia na wniosek sądu karnego

 • Potrącenia administracyjne.

 • Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford
KUP BILET